Некад и сад | О Бранку Ћопићу | Ученици | Запослени | Родитељи | Кодекс понашања
osnovna skola branko copic naslovna
Календар| Звоно| Распоред-Учитељи| Распоред-Наставници| Распоред-изборни| Распоред писмених провера | Отворена врата| Библиотека| Прод. боравак

produzeni boravak ucenicidjaci

Продужени боравак

(погледајте албум са радовима ученика)

У циљу пружања помоћи запосленима и преангажованим родитељима, ОШ '' Бранко Ћопић'' пружа могућност продуженог боравка деце у школи у ваннаставном времену као облик васпитно-образовног рада. Ученици у продуженом боравку имају своје наставнике и учионице са простором за вишеструке активности. Постоје у потпуности обезбеђени услови за боравак који је намењен деци првог и другог разреда у ваннаставном времену. Наставници праве распоред и организују активности у складу са интересовањима, жељама и потребама ученика. Ученици у продуженом боравку, организовано и плански, уз стручно-педагошку помоћ и сарадњу са наставником, утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања, вештине и навике. Време се проводи у измиривању школских обавеза, игри, одмору. Наставници поклањају пажњу и пружају помоћ деци у учењу и при изради домаћих задатака. Ученици се оспособљавају да самостално обављају своје обавезе у каснијем школовању. По измирењу школских обавеза, слободно време је осмишљено  према индивидуалним афинитетима сваког детета. Активности у слободном времену ученика имају првенство рекреативно-забавни и стваралачки карактер. Организују се на принципу потпуне слободе избора, добровољности како би омогућили да у њима ученици стварају, откривају, изражавају се.


zeni boravak raspored            У групе продуженог боравка укључују се ученици из различитих одељења првог и другог разреда. Групе су хетерогене, максималан број васпитне групе је 25 ученика.

У дневној организацији и извођењу васпитно-образовног рада продуженог боравка школа обезбеђује:

 • 7:00 –  јутарње прихватање ученика

 • 7:30 – 7:50 -  доручак

 • 8:00 – 11:30 – преподневне активности

 • 11:30 – 12:30- ручак

 • 13:00 – 17:00 – послеподневне активности

 • 17:00 – завршетак послеподневног рада. 

zeni boravak ishrana

Школа обезбеђује ученицима у продуженом боравку исхрану. Постоје одлични услови за припремање хране, школска кухиња где о квалитету и припремању хране брине стручно оспособљено љубазно особље. О квалитету исхране ученика брине комисија за исхрану, у саставу јеловника учествују ученици и наставници који раде са њима. Санитарна инспекција редовно врши хигијенски надзор. 

                                                                
                        zeni boravak aktivnosti

За дневни боравак деце у школи обезбеђен је простор за вишеструке активности:  две комплетно опремељене, простране учионице које обилују дидактичким материјалом, играчкама, друштвеним играма, телевизором и DVD уређајем, клима уређајима, сликарским материјалом, удобним намештајем предвиђеним за одмор и рекреацију. Учионице у којима деца бораве преградом су одвојене и изоловане од осталих школских просторија предвиђених за извођење наставе. За спортске активности увек су на располагању  школски терени, фискултурне сале; за представе , приредбе и друге манифестације- свечана сала ''Школски театар'' . Планиране су и свакодневне посете школској библиотеци.

Боравак Основне школе '' Бранко  Ћопић'' омогућава ученицима, који су ван куће пре или после наставе занимљиво и корисно проведено време, а родитељима, на првом месту, безбедност њихове  деце, сигурност и поверење у васпитно-образовни рад наставника.

Услови боравка деце у ваннаставном времену у   потпуности одговарају психофизичким потребама детета у поменутом узрасту. Боравак не подразумева  просто збрињавање деце док су родитељи на послу. То потврђује специјалан васпитно-образовни програм, који је уз велику дозу самосталности по питању метода и постављених циљева сачињен од стране наставника који раде у боравку. Постоји свакодневна сарадња са педагошко-психолошком службом у виду асистенције у реализацији плана и програма, метода подучавања, циљева подучавања и учења.


ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ПРОГРАМ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

 УЧЕЊЕ И ИЗРАДА ДОМАЋИХ ЗАДАТАКА

Самосталним радом, уз сталну стручну и педагошку помоћ и сарадњу са наставником, ученици организовано и плански, утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања, умења и навике. Израда домаћих задатака се свакодневно организује у одређено време. Домаћи задаци урађени на часовима самосталног рада се анализирају, исправљају и вреднују, али се не оцењују.  Ученици који имају тешкоће у савладавању наставног градива добијају помоћ у виду индивидуалног рада који подразумева допунске часове и додатно ангажовање наставника.
            zeni boravak domaci zadaci

Напреднијим ученицима у продуженом боравку могу се плански и педагошки организовано задавати додатни задаци као што су:

 • Читање домаће лектире,
 • Читање листова и часописа за децу,
 • Коришћење енциклопедија и разноврсних материјала са звучним и звучно-визуелним садржајима,
 • Меморисање краћих поетских и прозних текстова,
 • Вођење дневника и календара природе и друштва,
 • Гледање одређених телевизијских емисија едукативног карактера.

О планирању и остваривању ових активности ученика редовно се упознају родитељи на родитељским састанцима или на индивидуалним разговорима.

            Наставник у продуженом боравку обавезан је да води додатну педагошку документацију у Дневнику образовно-васпитног рада који пружа увид у организацију и реализацију процеса рада продуженог боравка и омогућава континуирано праћење развоја и успеха ученика током школске године.
zeni boravak radovi ucenika

 

 

 

  zeni boravak radionice        

У дневни рад продуженог боравка, између осталог, уписује се мишљење о раду и напредовању ученика на крају сваког класификационог периода ( прво тромесечје, прво полугодиште, друго тромесечје, друго полугодиште ) у току школске године. Наставник уноси податке о самосталности при изради задатака, мотивацији за рад, концентрацији ученика, времену које је ученику потребно за извршавање задатака. Уписује се и мишљење о раду ученика  у слободним активностима, о прихватању активности, степену активног односа према раду, марљивости и уредности.


ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО

Часови ликовног стваралаштва имају за циљ обучавање деце да рукују одговарајућим прибором и материјалом, да овладају ликовним техникама. Планом и програмом већа наставника у продуженом боравку обухваћено је континуирано праћење промена у природи током целе године, уређење паноа поводом смене годишњих доба, обележавање празника, школске славе и свих осталих актуелности. Организовање изложби додатно мотивише децу за овај вид стваралаштва.

МУЗИЧКА НАСТАВА И ХОРСКО ПЕВАЊЕ

zeni boravak muzicka kulturaСвакодневно певање, свирање и играње значајно доприноси развијању креативности,  маште као и општој атмосфери. Музика која се слуша одабрана је пажљиво да би позитивно утицала на формирање слуха и развијање афинитета за добру музику.

  У оквиру активности дневног боравка организовано је хорско певање као издвојена секција где се деца уводе у музичко стваралаштво, усавршавање и развијање слуха.  У оквиру ове секције припремају се и реализују концерти и наступи у школи, добротворни концерти и друге манифестације. Значајна сарадња је са музичком школом '' Даворин Јенко'' чији ученици доприносе овим наступима својом инструменталном пратњом.

produzeni boravak nastup
                                          


СЦЕНСКО СТВАРАЛАШТВО

produzeni boravak scena

 

Ова секција подстиче и афирмише дечји драмско-сценски израз, развија таленат и њихову креативност, доприноси остваривању културне мисије школе као отворене институције за стваралаштво деце у слободном времену и доприноси развоју позоришне културе уопште.

Васпитно-образовни карактер оваквих активности је од изузетног значаја и има циљ развијање говорне културе ученика, изражајну интерпретацију текстова, сценски наступ, вежбе реторике и дикције. Драмска секција '' Бранково позориште''  сваке школске године учествује у '' Фестивалу позоришних игара деце Београда''.

produzeni boravak dramska sekcija

 

  
поводом прославе школске славе „Свети Сава“ драмска секција  „Бранково позориште“:     припремила је за ђаке и родитеље драматизацију народне приче – „Четворе очи“

 

 


СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ И БОРАВАК У ПРИРОДИ

produzeni boravak zelenilo
produzeni boravak priroda

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа ''Бранко Ћопић'' располаже школским теренима и фискултурним салама који су свакодневно на располагању ученицима који бораве у школи у ваннаставном времену. Трчање, корективне вежбе, колективни спорт су активности које усмеравају и подстичу децу на  бављење спортом и стварају жељу за здравим животом. Време проведено напољу подразумева уочавање промене у природи, сакупљање лишћа,цвећа, прављење хербаријума... У циљу развијања еколошке свести код ученика, брине се о очувању природе. Планирана је садња цвећа, дрвећа, чишћење дворишта од отпадака.


МЛАДИ ЕКОЛОЗИ 

Ученици у боравку, између осталог уче, стичу навике и проширују своја знања из Света око нас и Чувара природе. Уз помоћ својих учитеља из боравка вредно саде зеленило, чувају околину и воде рачуна да школско двориште увек буде чисто.
hrast osbcopic

 

 

 

 

 

Храст који је засађен у школском дворишту 17. априла 2011. године

 


ЛЕПОПОНАШАЊЕИПОНАШАЊЕУСАОБРАЋАЈУ

produzeni boravak saobracaj

Деца се уче лепом понашању током боравка у школи. Бон-тон у свакодневним ситуацијама ( у школској кухињи, на прославама рођендана, понашање у учионици и осталим просторијама школе, школском дворишту) неопходан је у васпитању детета, као и у каснијој комуникацији са околином

 

РАДИОНИЦЕ УЗ ПРИСУСТВО РОДИТЕЉА

Сваки вид активности намењен је едукацији од стране родитеља. Посете родитеља су добровољне и организују се у циљу добре сарадње и доприноса родитеља естетском развоју личности код деце. Родитељи могу узети учешће у креирању и изради костима за позоришне представе, преношењу знања из народне радиности, помоћ у постављању изложби.. 

radionice roditelji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ВЕЋА НАСТАВНИКА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

Септембар:

 • Пријављивање ученика и упис у продужени боравак ( родитељски састанак)
 • Родитељски састанак
 • Дневна организација времена- режим рада по групама
 • Вођење педагошке документације
 • Разговор са психологом школе- узимање података о ученицима првог разреда

Октобар:

 • Сарадња са наставницима- израда домаћих задатака
 • Индивидуална помоћ појединим ученицима
 • Сарадња са ПП службом ( индивидуално понашање ученика)
 • Уређење паноа на тему '' Јесен''
 • Индивидуални  разговори са родитељима
 • Рад секција

Новембар:

 • Организовање забавног живота ученика
 • Сарадња са библиотеком
 • Редовно праћење рада слабих ученика  ( пружање помоћи и стимулирање рада)
 • Континуирано одржавање сарадње са учитељима и ђачким родитељима
 • Рад секција

Децембар:

 • Праћење и усвајање хигијенских навика, уредност школског прибора, естетска израда домаћих задатака
 • Разматрање успеха и дисциплине у продуженом боравку
 • Прослава Нове године и уређење паноа
 • Рад секција

Јануар:

 • Развијање говорне културе
 • Чување школске имовине и личне својине
 • Обележавање школске славе Свети Сава
 • Рад секција

Фебруар- Март:

 • Вођење педагошке документације
 • Читање дечје штампе
 • Уочавање промена у природи кроз разговор и посматрање природе
 • Уређење паноа поводом доласка пролећа
 • Рад секција

Април:

 • Рад са ученицима који заостају у учењу
 • Разматрање успеха и дисциплине на тромесечју
 • Прослава Дана школе
 • Рад секција

Мај:

 • Сарадња наставника у боравку и наставника у настави
 • Однос ученика према раду и учењу
 • Индивидуални рад са ученицима
 • Рад секција

Јун:

 • Разматрање рада и постигнутих резултата у учењу и дисциплини
 • Резултати друштвених активности
 • Рад секција
 • Избор руководства актива и евентуална измена  и допуна програма за наредну школску годину

Август:

 • Распоред група и наставника у продуженом боравку
 • Припрема наставних средстава и друштвених игара и евентуална набавка нових

produzeni boravak sveti sava

 

produzeni boravak predstava

Представа „Краљевски фестивал“ са којом је драмска секција „Бранково позориште“наступала за Нову 2011. Годину, као и на манифестацији „Фестивал позоришних игара“ , где је освојила друго место у укупном пласману, прво место за епизодну мушку улогу и прво место за костиме

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА '' БРАНКО ЋОПИЋ''
Београд

 

ЕЛАБОРАТ

O РАДУ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

 

АУТОР: Дубравка Чича
професор разредне наставе

Директор Школе

Снежана Китановић