osnovna skola branko copic naslovna
Некад и сад | О Бранку Ћопићу | Ученици | Запослени | Родитељи | Кодекс понашања
Календар| Звоно| Распоред-Учитељи| Распоред-Наставници| Распоред-изборни| Распоред писмених провера | Отворена врата| Библиотека| Прод. боравак
levicosak desnicosak
Обавештења

 

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 04/17 - Опрема

Преузмите пратећу документацију:

 

 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 03/17 - Поплочавање дворишта и проширење бетонске стазе

Преузмите пратећу документацију:

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 03/17

 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 02/17 - Припремање и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике у продуженом боравку

Преузмите пратећу документацију:

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 02/17

 

 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 01/17 - НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - MAJ 2017.

Преузмите пратећу документацију:

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 01/17 - НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - MAJ 2017.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 01/17 - АПРИЛ 2017.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ЈАВНА НАБАВКА БР. 01/17- АПРИЛ 2017.

ЈАВНА НАБАВКА БР. 01/17 - НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ- АПРИЛ 2017.

Преузмите пратећу документацију:

 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 02/16 - Припремање и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике у продуженом боравку

Преузмите пратећу документацију:

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.02/16 - Припремање и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике у продуженом боравку

 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 01/16 - НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Преузмите пратећу документацију:

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.01/16 - НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 05/15 - Припремање и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике у продуженом боравку

Преузмите пратећу документацију:

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.05/15 - Припремање и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике у продуженом боравку

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 04/15 - ПРЕПОКРИВАЊЕ КРОВА (ДЕСНО КРИЛО) И РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ДЕЛА КРОВА

Преузмите пратећу документацију:

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.04/15 - ПРЕПОКРИВАЊЕ КРОВА (ДЕСНО КРИЛО) И РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ДЕЛА КРОВА

 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 03/15 - НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.03/15 - НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 02/15 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.02/15 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 01/15 - НАМИРНИЦЕ ЗА БОРАВАК

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.01/15 - НАМИРНИЦЕ ЗА БОРАВАК

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 06/14 - ПРЕПОКРИВАЊЕ КРОВА И ЗАМЕНА СВЕТЛОСНЕ ТРАКЕ, 14. новембар 2014.

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.06/14 - ПРЕПОКРИВАЊЕ КРОВА И ЗАМЕНА СВЕТЛОСНЕ ТРАКЕ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 07/14 - ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, РАЧУНАРСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА, 22. октобар 2014.

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.07/14 - ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, РАЧУНАРСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 05/14 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 28. јул 2014.

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.05/14 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.02a/14 - НАМИРНИЦЕ ЗА БОРАВАК, 11. април 2014.

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.02a/14 - НАМИРНИЦЕ ЗА БОРАВАК

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.04/14 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, 4. април 2014.

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.04/14 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.03/14 - ХИГИЈЕНСКИ ПРОИЗВОДИ, 14. март 2014.

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.03/14 - ХИГИЈЕНСКИ ПРОИЗВОДИ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.02/14 - НАМИРНИЦЕ ЗА БОРАВАК, 12. март 2014.

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОБУСТАВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.02/14

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.01/14 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, 10. март 2014.

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.01/14 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.06a/13 - ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.06a/13 - ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.06/13 - ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Преузмите пратећу документацију:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОБУСТАВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.06/13

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.05/13 - НАБАВКА УЏБЕНИКА

 

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда - 27.08.2013.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр. 124/12) , за набавку
добара-уџбеника бр. 05/13, Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда, врши
следећу измену:
Страна 5, одељак III, табела за VIII разред, у делу Историја:
Мења се:

Историја-Уџбеник

П. Симић, И. Петровић

НОВИ ЛОГОС

19

 

 

И гласи:


VIII РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОР

ИЗДАВАЧ

КОМ

ЦЕНА ПО КОМАДУ СА
ПДВ-ом

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА
ПДВ-ом

Историја-Уџбеник

ЂорђеЂурић, Момчило Павловић

Завод за уџбенике

19

 

 

У складу са наведеним изменама, нови рок за подношење понуда је 04.09.2013. године у 11:30 часова.
Јавно отварање понуда извршиће се истог дана (04.09.2013. године) у 13:00 часова у Секретаријату за образовање и дечју заштиту, 18. Спрат, соба бр.1802.
Комисија за јавну набавку бр.05/13

Преузмите пратећу документацију:

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Предмет јавне набавке бр.05/13 добра -
набавка уџбеника
ОШ "Бранко Ћопић"

Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у делу - УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ове конкурсне документације.

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику, у свему према упутству Наручиоца и да је поднесе у року од 8 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, односно до 30.08.2013. године, до 11:30 часова, без обзира на начин подношења на адресу: ОШ „Бранко Ћопић“  Видиковачки венац 73, 11090 Београд. Понуде се подносе у затвореној коверти. Понуђач је дужан да на предњој страни коверте наведе: ,,Понуда за јавну набавку добра – набавка уџбеника, јавна набавка бр. 05/13 НЕ ОТВАРАТИ“ као и да стави свој заводни печат. На полеђини коверте дужан је да наведе пун назив понуђача, адресу и контакт телефон (особе за контакт).

Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана рока за подношење понуда, односно 30.08.2013. године са почетком у 13:00 часова, у просторијама Градске управе града Београда, Краљице Марије бр. 1, у канцеларији 1802 на 18. спрату, уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача, (овлашћење за присуствовање отварању понуда мора бити оригинал, са бројем и датумом под којим је издато, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији за јавну набавку непосредно пре почетка отварања понуда).
Понуда приспела по истеку дана и сата одређених у јавном позиву сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончаном поступку јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Преузмите пратећу документацију:

 

 

logo skoleОсновна Школа " Бранко Ћопић" Београд, © 2013 |Мапа сајта|Design & Admin. - Aleksandar.R.Matic@gmail.com |

branko copic